top

หน้าที่ของนิติบุคคล Tag

Posts tagged "หน้าที่ของนิติบุคคล"

การเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร สู่กระบวนการที่ให้ลูกบ้านบริหารจัดการกันเอง หรือภายใต้คำนิยาม ‘นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร’ มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร มีข้อกฎหมายใดในการดำเนินการ

หมวดหมู่