top

วิธีการย้ายทะเบียน Tag

Posts tagged "วิธีการย้ายทะเบียน"

การยื่นเอกสารทางราชการหลาย ๆ ขั้นตอน มักเป็นปัญหาที่ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ปล่อยปละละเลย จนบางทีก็อาจหลงลืมไปว่าจะต้องดำเนินการเรื่องไหนบ้าง การย้ายทะเบียนบ้านก็เช่นกัน เดิมทีการย้ายที่อยู่อาศัยที่เจ้าของบ้านต้องการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนั้น

หมวดหมู่