top

ธุรกรรมการเงิน Tag

Posts tagged "ธุรกรรมการเงิน"

งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 Money Expo Chiangmai 2022 จัดขึ้นในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 มียอดธุรกรรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์กว่า 9,680 ล้านบาท

ทางกฎหมายมีการบัญญัติรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญายืม เพื่อป้องกันการผิดสัญญาด้วยวาจาและในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น สาระอสังหา นำรายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงินที่มีการทำบ่อยที่สุดและเกิดคดีขึ้นศาลมากที่สุด อธิบายเป็นพื้นฐานเผื่อกรณีต้องให้ใครกู้ยืมเงินในอนาคต

หมวดหมู่