top

ขอทะเบียนบ้าน Tag

Posts tagged "ขอทะเบียนบ้าน"

ทะเบียนบ้านต่างชาติ ท.ร.13 หนังสือเล่มสีเหลืองใช้ระบุตัวตนขณะอยู่อาศัยในประเทศไทย อธิบายให้เข้าใจถึงสิทธิที่ชาวต่างชาติจะได้รับเมื่อมีทะเบียนบ้านที่ไทย

สาระอสังหาอธิบายความสำคัญของทะเบียนบ้าน สรุปแนวทางแก้ปัญหาเมื่อทะเบียนบ้านหาย เอกสาร สถานที่ ดำเนินเรื่องขอคัดทะเบียนบ้านเล่มใหม่

หมวดหมู่