top

การขายฝาก Tag

Posts tagged "การขายฝาก"

ในกรณีที่ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่อยากนำทรัพย์ไปขายขาด สำหรับใครที่มีที่ดิน บ้าน “การขายฝาก” เป็นทางเลือกที่ดี ข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในแง่ของกฎหมาย สิทธิ์การใช้ประโยชน์บนทรัพย์

หตุผลหลัก ๆ ที่ผู้คนนำที่ดิน บ้าน ไปขายฝากหรือจำนองก็เพื่อต้องการเงินนำไปลงทุน ชำระหนี้ หรือใช้จ่ายอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของบุคคล ก่อนทำธุรกรรมต่าง ๆ ควรทำความเข้าใจถึงข้อดี - ข้อเสียอย่างรอบคอบ พิจารณาความพร้อมแล้วจึงนำไปปรับใช้

หมวดหมู่