top

รอบรู้เรื่องคอนโด

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องคอนโด

ไขข้อสงสัยทุกเรื่องเกี่ยวกับ “ค่าส่วนกลาง” ไม่ว่าจะที่มา-ที่ไปของการจัดสรรเงิน รวมถึงข้อสงสัยเรื่องการจ่าย ค่าส่วนกลางคอนโด ค่าส่วนกลางบ้านจัดสรร เมื่อไม่ได้ใช้พื้นที่ส่วนรวมหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องจ่ายเงินด้วยหรือไม่

หมวดหมู่