top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน ก่อนโอนที่ดินต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

‘ โอนที่ดิน ‘ ถือเป็นนิติกรรมทางกฎหมายที่มีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสาร ที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน เพื่อให้การโอนที่ดินที่กรมที่ดินมีความราบรื่นที่สุด สาระอสังหา จึงมาแนะนำการโอนที่ดินฉบับมือใหม่ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง? เพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์

เอกสารการโอนที่ดินมีอะไรบ้าง?

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำหนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลพร้อมสำเนามาด้วย
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้นำหนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) มาด้วย
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน
 2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 5. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 6. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

การเตรียมค่าโอนที่ดินและราคาโอนที่ดิน

 1. ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท
 2. ค่าอากรคู่ฉบับ 5 บาท
 3. ค่าพยาน 20 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน คิดเป็น 2% ของราคาประเมินหรือราคาขาย โดยใช้ราคาสูงสุดในการคำนวณ
 5. ค่าจดจำนอง เฉพาะสำหรับกรณีกู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อ คิดเป็น 1% ของมูลค่าที่จดจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 6. ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.50% ของราคาซื้อขาย แต่ถ้าต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินในการคำนวณราคาโอนที่ดิน แต่ถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

คู่มือการโอนที่ดิน

 

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินของตัวเองก็สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อการประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนที่ดินได้แบบคร่าว ๆ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้การเดินทางไปกรมที่ดินค่อนข้างลำบาก และทางกรมที่ดินก็มีการขอความร่วมมือให้งดเว้นการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานที่ดินโดยไม่จำเป็น สาระอสังหา จึงขอแนะนำว่าใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปกรมที่ดินก็ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเดินทางไป เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาและลดความแออัด

ติดตามบทความดี ๆ แบบนี้ ได้อีกที่ สาระอสังหา.com

หมวดหมู่