top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน วิธีแก้ปัญหาเมื่อรู้ว่าโฉนดที่ดินหาย ต้องแจ้งความไหม?

กรณีโฉนดที่ดินหาย เช่น หาไม่เจอ เกิดอุบัติภัยทำให้โฉนดที่ดินถูกทำลายหรือโฉนดที่ดินชำรุดจนไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ เมื่อเวลาผ่านไปแผ่นกระดาษบาง ๆ ก็อาจจะไม่ได้ทนทานเหมือนเดิม การแจ้งเรื่องขอโฉนดที่ดินใบใหม่สามารถทำได้ ‘ใบแทน’ สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับโฉนดฉบับจริงที่สูญหาย วิธีการขอโฉนดใหม่ ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการ จะต้องทำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร แจ้งความหรือไม่ ไขคำตอบไปพร้อมกันที่นี่

ความสำคัญของโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือสำคัญที่แสดงกรรมสิทธิ์และสิทธิการใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย (เอกสารที่ออกให้ตามกฎหมายที่ดิน) ผู้เป็นเจ้าของที่ดินถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 100% เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์ มีสิทธิซื้อ-ขาย จำหน่าย จ่าย โอน หรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาลุกล้ำกับทรัพย์สินของตน

เมื่อรู้ตัวว่าโฉนดที่ดินหาย เจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการยื่นขอออกใบแทน ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลที่มีรายละเอียดคล้ายโฉนดที่ดินฉบับจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สามารถใช้แทนโฉนดที่ดินได้เช่นเดิม เพียงแต่จะมีคำว่า ‘ใบแทน’ ประทับอยู่บริเวณตราครุฑ เพราะโฉนดที่ดินฉบับจริงจะมีทั้งหมด 2 ฉบับ ออกให้หลังจากมีการังวัดที่ดิน เก็บไว้ที่เจ้าพนักงานและเจ้าของที่ดิน ใบแทนที่ได้รับสามารถใช้ทำธุรกรรม นิติกรรม ได้ตามปกติ

โฉนดที่ดินหาย ขอออกโฉนดใหม่ ทำอย่างไร

 1. แจ้งความลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจพื้นที่ ที่ดินผืนนั้นตั้งอยู่ ระบุว่าโฉนดที่ดินหาย สูญหาย หรือบุบสลายไป ใช้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันการนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จากผู้ที่เก็บได้ในกรณีสูญหาย หรือเจ้าของที่ดินที่นำไปจำนอง ขายฝาก แต่กลับมาขอโฉนดใหม่เพื่อทุจริตต่อผู้อื่น
 2. ใช้ใบแจ้งความยื่นต่อสำนักงานที่ดิน เพื่อออกโฉนดที่ดินใบใหม่ ‘ใบแทน’
 3. เตรียมพยานบุคคล 2 คน เพื่อยืนยันว่าเจ้าของโฉนดเป็นเจ้าของที่ดินผืนดังกล่าวจริง

เตรียมเอกสารขอออกใบแทน ณ กรมที่ดิน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง (ผู้ยื่นขอใบแทน)
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง (ผู้ยื่นขอใบแทน)
 3. บัตรประชาชนตัวจริงพยานบุคคล 2 คน
 4. บันทึกประจำวัน/ใบแจ้งความ

โฉนดที่ดินหายทำยังไง

ค่าธรรมเนียมการขอออกใบแทน

 1. ค่าคำขอ 5 บาท/แปลง
 2. ค่าประกาศ 10 บาท/แปลง (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
 3. ค่าปิดประกาศให้ผู้ปิดประกาศ 10 บาท/แปลง
 4. ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดิน 50 บาท/ฉบับ
 5. ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 50 บาท/ฉบับ
 6. ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ 20 บาท/เรื่อง
 7. ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ 30 บาท/ฉบับ

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 63 “โฉนดที่ดินหาย สูญหาย ชำรุด เจ้าของสามารถขอรับใบแทนโฉนดที่ดินได้ ซึ่งหลังจากยื่นขอใบแทน เจ้าหน้าที่จะทำการออกใบประกาศการให้เจ้าของโฉนดนำไปปิดประกาศ 30 วัน ระหว่างนี้หากไม่มีใครโต้แย้ง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาออกใบแทนให้

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอำนาจ ขอใบแทนโฉนดที่ดิน

ขอใบแทนโฉนดที่ดิน

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจขอใบแทนโฉนด คลิก

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด.21) คลิก

จะเห็นว่าการขอโฉนดใหม่ ‘ใบแทน’ ในกรณีโฉนดที่ดินหาย ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้น เพียงแค่ดำเนินเรื่องตามขั้นตอนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ปิดประกาศตามระยะเวลาหากไม่มีผู้คัดค้าน ก็จะได้รับใบแทนที่สามารถใช้แทนโฉนดจริงได้ทุกประการ แต่ถ้าหากเป็นกรณีโฉนดที่ดินชำรุดไม่มาก มีรายละเอียดครบ แบบนี้จะไม่ถูกนับว่าสูญหาย แต่ยังสามารถนำใบที่ชำรุดขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องแจ้งความและไม่ต้องปิดประกาศใด ๆ

หมวดหมู่