top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน หลักหมุดที่ดินคืออะไร หลักหมุดหาย ถูกเคลื่อนย้าย แก้ปัญหาอย่างไร?
วิธีแก้ปัญหาเมื่อรู้ตัวว่าหมุดที่ดินสูญหาย

เมื่อทำการรังวัดที่ดิน แล้วพบว่าหลักหมุดหายหรือถูกเคลื่อนย้าย หลักหมุดไม่ตรงกันกับแนวเขตที่ระบุบนโฉนดที่ดิน กรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากที่ดินแปลงข้างเคียงทำการขอรังวัดไปก่อนหน้านี้ แต่ว่าทางเราไม่ได้ระวางแนวเขต ในขณะเดียวกันก็ไม่ทราบ ไม่ได้รับจดหมายแจ้ง จึงไม่ได้คัดค้านอะไร ทำให้เสียพื้นที่ส่วนนั้นไปให้ที่ดินข้างเคียง แล้วแบบนี้ต้องแจ้งใคร ดำเนินการอย่างไร

หลักหมุดที่ดินคืออะไร

หลักหมุดที่ดิน คือ หลักหมายเขตที่ดิน เป็นลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกระบอก ปักลงไปบนดิน เพื่อการทำแผนที่และรังวัดที่ดินบอกพิกัดให้ตรงข้อมูลบนโฉนดที่ดิน

หลักหมุดที่ดินคือ

หลักหมุดหายต้องทำอย่างไร?

เมื่อทราบว่าหลักหมุดที่ดินหาย วิธีแก้ปัญหา คือ การเดินทางไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อทำการขอรังวัดที่ดินใหม่ โดยให้เหตุผลว่าหลักหมุดหาย (ต้องการลงหมุดใหม่) เจ้าหน้าที่จะทำการส่งจดหมายให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงภายใน 2 สัปดาห์ ทำการรังวัดภายใน 30 วันพร้อมกัน

หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มา เจ้าหน้าที่จะทำการปักหมุดใหม่ และทำการปิดประกาศ ณ กรมที่ดิน 30 วัน กรณีไม่มีใครคัดค้านสามารถใช้โฉนดลงหลักหมุดใหม่ได้ พร้อมหนังสือรับรองแนวเขต กำกับหลักเขตใหม่ให้

หลักหมุดถูกเคลื่อนย้าย แก้ปัญหาอย่างไร?

สามารถนำโฉนดของเรา ขอเปรียบเทียบกับแนวเขตของโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียง ว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ (ต้องได้รับความร่วมมือจากที่ดินข้างเคียง) หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่ดินหายไปจริง ต้องให้เจ้าของที่ดินพื้นที่ข้างเคียงเซ็นเอกสารรับรองแนวเขตใหม่ ถึงจะสามารถแก้ไขเนื้อที่ให้ตรงตามโฉนดได้

หากเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงคัดค้าน เราในฐานะผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องฟ้องศาลได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เสียที่ดินไปนาน 10 ปี แต่เพิ่งมาทราบ ส่วนนี้ต้องระวังผู้ถือครองฟ้องครอบครองปรปักษ์ ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านการนัดคุยไกล่เกลี่ยโดยอ้างอิงบทบัญญัติ 1376 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักหมุดหาย ถูกเคลื่อนย้ายทำอย่างไร

หาหลักหมุดไม่เจอ หรือหลักหมุดถูกเคลื่อนย้าย ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรปล่อยปะละเลย เจ้าของที่ดินแบบเราต้องเร่งดำเนินการ เพราะหากที่ดินข้างเคียงพัฒนาพื้นที่ ปลูกบ้าน หรือทำประโยชน์ด้านอื่น ๆ ไปแล้ว กระบวนการจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าการลงหลักหมุดใหม่ในขณะที่ยังเป็นที่ดินเปล่านั่นเอง

หมวดหมู่