top

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอำนาจที่ดินและวิธีใช้งานให้ชอบตามกฎหมาย

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอำนาจที่ดินและวิธีใช้งานให้ชอบตามกฎหมาย
หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน 3 แบบ พร้อมตัวอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอำนาจที่ดินและวิธีใช้งานให้ชอบตามกฎหมาย

ถ้าหากตัวเราไม่ว่างหรือไม่สะดวกเดินทางไปทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน การจำนำ- การจำนองที่ดิน การรังวัดที่ดิน ขายฝากที่ดิน ฯลฯ อยากให้ผู้อื่นดำเนินเรื่องแทนสามารถทำได้หรือไม่ สาระอสังหา อธิบายความหมายหนังสือมอบอำนาจที่ดิน วิธีการเขียนและการปิดอากรแสตมป์ที่ถูกต้อง พร้อมให้ดาวน์โหลดฟอร์มนำไปใช้งานฟรี

หนังสือมอบอำนาจคืออะไร

คือ เอกสารมอบสิทธิอำนาจในการกระทำธุรกรรมต่าง ๆ แทนผู้ต้องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินได้ด้วยตนเอง ทางกฎหมายจึงเล็งเห็นปัญหานี้ และหาวิธีอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้วยการยอมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ประสงค์ทำธุรกรรมสามารถมอบหมายอำนาจ หน้าที่นี้ ให้กับผู้ที่เชื่อถือหรือไว้ใจได้ไปกระทำการต่าง ๆ นั้นแทนตน โดยต้องออกเป็นหนังสือมอบอำนาจไปด้วย

หนังสือมอบอำนาจที่ดิน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 1. หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด.21) เช่น ทรัพย์เป็นประเภทโฉนดที่ดินน.ส.4
 2. หนังสือมอบอำนาจ น.ส.3 น.ส.3ก (ท.อ.4)
 3. หนังสือมอบอำนาจ อาคารชุด (อ.ช.21)

 

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจจากกรมที่ดิน

ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจให้ขายที่ดิน

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

การติดอาการแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ

 • กระทำการครั้งเดียว ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • กระทำการหลายครั้ง ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

หมายเหตุ : ในการทำธุรกรรม หากไม่ทราบว่าต้องปิดอากรแสตมป์กี่บาท สามารถปิด 30 บาทได้

ผู้รับมอบอำนาจต้องนำเอกสารอะไรไปที่สำนักงานที่ดินบ้าง?

 1. โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ (น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.4, อ.ช.2)
 2. หนังสือมอบอำนาจที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ พยาน

คำแนะนำสำหรับการใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

 1. ผู้มอบอำนาจต้องพิจารณาเรื่องผู้รับมอบอำนาจ ควรเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ เช่น ญาติ พ่อแม่ พี่น้องที่ใกล้ชิดกัน
 2. มีพยานอย่างน้อย 1 คน ส่วนกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ต้องใช้พยาน 2 คน พร้อมกับบันทึกความยินยอม
 3. สำหรับกรณีที่ผู้มอบอำนาจมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หากต้องการความเชื่อมั่นว่ามีสติสัมปชัญญะดีหรือไม่ ควรให้ผู้ปกครองท้องถิ่นที่เชื่อถือได้รับรองก่อน

ข้อควรระวังการมอบอำนาจที่ดิน

 1. กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น ตึก บ้าน เรือน ให้ชัดเจน
 2. ระบุจุดประสงค์และอำนาจการจัดการให้ชัดเจน เช่น การจะซื้อจะขาย การจำนอง การขายฝาก หากมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมควรระบุให้ชัดเจนเช่นกัน
 3. ไม่ควรกรอกข้อความลายมือหรือน้ำหมึกที่ไม่เหมือนกัน ไม่ตรงกัน ส่วนกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ควรใช้ฟร้อนท์เดียวกันและเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกัน
 4. หากเกิดรอยขีด ลบ ให้ระบุว่าแต่งเติม ขีดฆ่ากี่คำ และให้ผู้มอบอำนาจเขียนกำกับไว้ทุกที่
 5. ไม่ควรลงลายมือชื่อก่อนกรอกข้อความทั้งหมดในการมอบอำนาจ
 6. พยานต้องมีอย่างน้อย 1 คน แต่หากผู้มอบอำนาจพิมพ์รายมือชื่อ จำเป็นต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คน โดยใช้วิธีเซ็นมอบอำนาจด้วยลายนิ้วมือเท่านั้น
 7. หนังสือมอบอำนาจที่ทำในต่างประเทศต้องให้สถานฑูต สถานกงสุลหรือ NOTARYPUBLIC เซ็นรับรอง

 

เมื่อได้ทราบวิธีใช้งาน ข้อแนะนำ ข้อควรระวัง จะเห็นว่าการเขียนหนังสือมอบอำนาจที่ดินก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเกินความสามารถ เพียงแต่ต้องเตรียมเอกสาร เตรียมตัวให้ดี อ่านทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรมแทน ที่สำคัญเลย ในกรณีไม่ได้ติดธุระใด ๆ ควรเดินทางมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง เพราะการดำเนินการต่าง ๆ ในเรื่องของทรัพย์ถือว่ามีมูลค่าสูง หากเกิดความผิดพลาดหรือถูกฉ้อโกงขึ้นมาอาจไม่คุ้มค่าเท่าไหร่

About author

เป็นนักการตลาดออนไลน์ เสพติดข่าวสาร กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจโลกและแวดวงอสังหาฯ เชื่อว่าเรื่องราวที่ได้รู้มีบทเรียนชีวิตแฝงอยู่ให้เราเสมอ

หมวดหมู่