top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องบ้าน ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง เรื่องง่าย ๆ ที่ทำได้ไวกว่าที่คิด
ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

การยื่นเอกสารทางราชการหลาย ๆ ขั้นตอน มักเป็นปัญหาที่ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ปล่อยปละละเลย จนบางทีก็อาจหลงลืมไปว่าจะต้องดำเนินการเรื่องไหนบ้าง การย้ายทะเบียนบ้าน ก็เช่นกัน เดิมทีการย้ายที่อยู่อาศัยที่เจ้าของบ้านต้องการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนั้น จำเป็นต้องดำเนินการย้ายออกจากที่อยู่ภูมิลำเนาเดิม เพื่อดำเนินเรื่องย้ายเข้าไปยังที่อยู่ภูมิลำเนาใหม่ (ดำเนินการยื่นเอกสาร ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอนั้น ๆ) ซึ่งหมายความว่าผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทะเบียนบ้านจำเป็นต้องดำเนินเรื่องอย่างต่ำ 2 ครั้งด้วยกัน โดยไม่รวมกรณีที่เอกสารไม่ครบ-ไม่ผ่าน ขาดเอกสารใด ๆ ที่ต้องกลับมายื่นใหม่อีกด้วย แต่ปัจจุบันทางหน่วยงานราชการได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้สามารถ ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง “ ได้ ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียว ว่าแต่การย้ายทะเบียนบ้านลักษณะนี้มีข้อควรรู้หรือข้อจำกัดอย่างไร ดำเนินการแบบไหน มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง สาระอสังหามีคำตอบ

เมื่อมีการย้ายที่อยู่อาศัย ทำไมถึงควรย้ายทะเบียนบ้านให้ตรงกันด้วย

ทะเบียนบ้าน มีหน้าที่เปรียบเสมือนสิ่งที่สามารถระบุตัวตนหรือแสดงตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้ ซึ่งถ้าหากที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ในทะเบียนเป็นที่เดียวกัน ก็จะส่งผลต่อความสะดวกสบายสำหรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ทะเบียนบ้านฉบับจริงเป็นเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อแจ้งเปลี่ยนชื่อ หรือระบุตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ในการเลือกตั้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ทะเบียนบ้านยังมีประโยชน์สำหรับผู้ทำธุรกิจอสังหาฯ อีกด้วย เพราะเมื่อเจ้าของบ้านได้ทำการย้ายเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้น ๆ (เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี) เมื่อมีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น เจ้าของบ้านจะได้รับยกเว้นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดประเมินออกมาแล้วสูงกว่ากัน

ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง แตกต่างจากการย้ายทะเบียนบ้านแบบเดิมอย่างไร

การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง คือ การย้ายทะเบียนบ้านที่ผู้ยื่นคำร้องสามารถทำการแจ้งการย้ายเข้า-ออก ต่อนายทะเบียนที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของพื้นที่ที่ใหม่ได้เลย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น แตกต่างจากการย้ายทะเบียนบ้านแบบเดิม ที่จำเป็นต้องทำเรื่องขอย้ายออกจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ณ ท้องที่ภูมิลำเนาเดิม เพื่อย้ายเข้าที่อยู่ใหม่ นั่นหมายความว่าเป็นการดำเนินเรื่องขอย้ายถึง 2 ครั้งด้วยกัน (แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายเข้า-ย้ายออก หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท)

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (บ้านที่จะย้ายเข้า)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้แจ้งย้าย) หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถใช้แทนได้ พร้อมสำเนาบัตรที่เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อกำกับไว้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
  • เอกสารของเจ้าบ้าน (หลังที่ย้ายเข้าอยู่ใหม่) ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน และหนังสือยินยอมที่ระบุว่าอนุญาตให้ผู้แจ้งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านได้
  • กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถมาแจ้งย้ายได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการแทนได้ (ควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับทั้งสองฝ่าย เช่น ญาติ พี่ น้อง ผู้มีส่วนได้-เสียร่วมกัน หรือเป็นผู้ที่มีนิติสัมพันธ์) โดยหนังสือมอบอำนาจจะประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ รวมไปถึงหนังสือมอบอำนาจที่มีการเซ็นลายมือชื่อกำกับเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนและการดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ดังนี้

เมื่อตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ผู้ต้องการย้ายทะเบียนบ้านสามารถทำการแจ้งย้ายเข้า-ออก ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของภูมิลำเนาใหม่ที่ต้องการย้ายเข้า ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ยื่นคำร้อง เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่นายทะเบียน
  2. นายทะเบียนทำการตรวจหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นทำการพิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่มอบให้ผู้แจ้งย้ายเซ็นลายมือชื่อในช่องย้ายออก-เข้า รวมถึงให้ตัวแทนหรือเจ้าบ้านหลังใหม่ที่ต้องการย้ายเข้าไปอยู่ลงลายมือชื่อกำกับ (ยินยอมให้เข้าอยู่) ด้วยการเขียนชื่อ-สกุลให้ชัดเจน
  3. นายทะเบียนรอรับใบตอบรับจากนายทะเบียนท้องที่ต้นทาง (ที่ทำการ ณ พื้นที่ย้ายออก) และเมื่อได้รับใบตอบรับเรียบร้อยแล้ว จะทำการเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้านให้ถูกต้อง พร้อมแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท

หมายเหตุ : การย้ายทะเบียนบ้านปลายทางนั้นสามารถแจ้งย้ายได้หนึ่งครั้งไม่เกิน 3 คน และผู้แจ้งย้ายต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องขอย้ายด้วยตนเองเท่านั้น

 

เมื่อได้ทราบถึงประโยชน์ของทะเบียน และวิธีการย้ายทะเบียนบ้านปลายทางไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ระบบการประสานงานและการดำเนินการต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากใครที่กังวลว่าจะต้องเสียเวลากลับไปที่ภูมิลำเนาเดิมเพื่อแจ้งย้ายออก และกลับมาแจ้งย้ายทะเบียนบ้านที่ใหม่อีก ก็สามารถวางใจได้เลย การ ย้ายทะเบียนบ้านปลาย ทางนอกจากจะมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน แล้วยังดำเนินการรวดเร็ว ช่วยเราประหยัดเวลาได้เยอะ สำหรับผู้ที่ย้ายบ้านหรือซื้อบ้านใหม่ก็อย่าลืมดำเนินเรื่องให้เรียบร้อย ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิของเจ้าบ้านที่ควรได้รับนั่นเอง

หมวดหมู่