top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน ก่อนซื้อที่ดินต้องรู้ เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 คืออะไร ขอออกโฉนดได้หรือไม่
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ นส3 คืออะไร ขอออกโฉนดได้หรือไม่

สาระอสังหา นำเสนอบทความในหัวข้อที่น่าสนใจเรื่องความรู้เกี่ยวกับที่ดิน เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน น.ส.3, น.ส.3ก และ น.ส.3ข บอกถึงความแตกต่างของที่ดินแต่ละประเภท และในฐานะเจ้าของที่ดินที่กำลังวางแผนซื้อ-ขายในอนาคตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้างและสามารถขอออกโฉนดได้หรือไม่

ในส่วนแรกที่จะกล่าวถึงเลย คือ น.ส.3, น.ส.3ก และ น.ส.3ข ซึ่งเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หมายความว่า เป็นหนังสือที่ได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์และสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนดังกล่าวได้นั่นเอง

เอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์น.ส.3 (ครุฑดำ)

นส3 จะถูกออกให้กับผู้ครอบครอบที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวางที่ดิน ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอยไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินที่ชัดเจนหรือออกในท้องที่ที่ไม่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจ หน้าที่ ในการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผผู้ที่เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้)

เอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์น.ส.3 ก (ครุฑเขียว)

น.ส.3 ก ออกให้ท้องที่ที่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในการระวางรูปถ่ายทางอากาศ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกเอกสารให้)

เอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์น.ส.3 ข (ครุฑดำ)

น.ส.3 ข จะออกในพื้นที่ที่ไม่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (อกกโดยเจ้าพนักงานที่ดิน)

โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน หมายถึง หนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินในปัจจุบัน รวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจองและตราจองที่ว่าได้ทำประโยชน์แล้วนั่นเอง ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่าถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วย (อย่างสมบูรณ์) เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย ขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

มูลค่าของที่ดิน “นส3” และ “โฉนดที่ดิน”

มูลค่าของที่ดิน นส3 และโฉนดที่ดิน

 

น.ส. 3 สามารถจำนองกับธนาคารได้แต่โดยปกติจะได้รับเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นโฉนดที่ดินจะได้วงเงินที่สูงกว่า เพราะว่าโฉนดมีความชัดเจนในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก ให้เป็นโฉนดได้หรือไม่?

สามารถทำได้โดยการติดต่อเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินในพื้นที่แปลงที่ดินตามโฉนด

เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้

  1. บัตรประชาชน (ฉบับบจริง)
  2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับบจริง)
  3. เอกสารน.ส.3 ก (ฉบับบจริง)
  4. เมื่อยื่นเอกสารเสร็จเจ้าหน้าที่จะให้ติดต่อกับพนักงานฝ่ายรังวัดเพื่อนัดคิวรังวัดที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามถึงที่ดินข้างเคียงว่ามีโฉนดแล้วหรือไม่ (หากทราบก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไป) ซึ่งสามารถตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของโดยใช้แอปพลิเคชัน LandsMaps ค้นหาสถานที่สำคัญ เพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ว่าเลขโฉนดที่ดินข้างเคียงคืออะไร ต่อมาเจ้าหน้าที่จะทำการค้นหาที่ดินของเราจากแผ่นระวางที่ดินของสำนักงานที่ดิน
  5. เจ้าหน้าที่จะออกใบรังวัดที่ดินให้ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรังวัด (จ่ายได้เลยหรือไม่เกิน 7 วัน) ชื่อช่างรังวัด วัดที่-เวลาทำการรรังวัด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดแปลงดินที่ต้องการขอออกโฉนด

หมายเหตุ : น.ส.3ก (ครุฑเขียว) ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน เข้าธนาคารได้ แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นที่ดินที่ไม่ทับซ้อนพื้นที่ป่าและพื้นที่ต่าง ๆ ทางราชการ

จากข้อมูลข้างต้นก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากที่ดินหรือ นส3 และโฉนดที่ดิน ใครที่กำลังวางแผนซื้อ-ขายที่ดิน หรือกำลังมองหาที่ดินทำประโยชน์ นอกจากต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ขายแล้ว ต้องไม่ลืมตรวจสอบค่าโอนที่ดินและประเภทที่ดินอ้างอิงจากผังเมืองว่าสามารถทำประโยชน์ด้านไหนได้บ้าง เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ผิดกฎหมายนั่นเอง

หมวดหมู่