top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องบ้าน ทะเบียนบ้านต่างชาติ ท.ร.13 คืออะไร มีข้อดีอย่างไร?
ทะเบียนบ้านเล่มเลืองท.ร.13

ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารทางราชการ ระบุว่าบ้านหลังนั้นมีใครอยู่อาศัย ใครเป็น “เจ้าบ้าน” ใครเป็น “ผู้อยู่อาศัย” คนไทยใช้ทะเบียนบ้านแสดงที่อยู่อาศัยของตนเอง และใช้ในการแสดงเป็นหลักฐานสำคัญในการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ แล้วหากเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องมีทะเบียนบ้านหรือไม่ สาระอสังหา นำทะเบียนบ้านต่างชาติ ท.ร.13 หนังสือเล่มสีเหลืองใช้ระบุตัวตนขณะอยู่อาศัยในประเทศไทย อธิบายให้เข้าใจถึงสิทธิที่ชาวต่างชาติจะได้รับเมื่อมีทะเบียนบ้านที่ไทย

ทะเบียนบ้านต่างชาติหรือ ท.ร.13 คืออะไร

ท.ร.13 (สีเหลือง) เป็นทะเบียนบ้านสำหรับชาวต่างชาติ โดยชาวต่างชาติจะสามารถยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านด้วยการยื่นคำร้องที่สำนักงานทะเบียน เขต หรืออำเภอนั้น ๆ เป็นการออกทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นลักษณะการอยู่อาศัยแบบชั่วคราว

การขอทะเบียนบ้านของชาวต่างชาตินั้นจะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ แต่เป็นผู้อาศัยในบ้านหลังนั้นได้ ซึ่งต้องขอทะเบียนบ้านเป็นท.ร.13 (เล่มสีเหลือง) เท่านั้น ทั่วไปทะเบียนบ้านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ทะเบียนบ้านต่างชาติเล่มเหลือง

 1. ท.ร.14 (สีน้ำเงิน) เป็นทะเบียนสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 2. ท.ร.13 (สีเหลือง) เป็นทะเบียนบ้านสำหรับชาวต่างด้าว ชาวต่างชาติ ที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

ใครบ้างที่สามารถทำทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง (ท.ร.13)

 1. ชาวต่างชาติกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสกับสามีหรือภรรยาที่เป็นชาวไทย
 2. ชาวต่างชาติที่มีคอนโดมิเนียมเป็นของตนเอง
 3. ชาวต่างชาติที่มีบัตรประชาชน และอาศัยอยู่เมืองไทยแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทย โดยผ่านกระบวนการทดสอบภาษาไทย ฯลฯ

ทะเบียนบ้านเล่มเหลืองจึงเหมาะกับชาวต่างชาติที่วางแผนชีวิตว่าจะอยู่อาศัยในเมืองไทยระยะยาว โดยมีข้อแม้ว่าชาวต่างชาติผู้นั้นต้องเข้าไปรายงานตัวทุก ๆ 3 เดือน และมีเงินในบัญชีอยู่ที่ 400,000 บาท และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท/เดือน แต่สำหรับกรณีชาวต่างชาติที่ทำวีซ่าเกษียณอายุ แล้วต้องการเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยจะต้องมีเงินในปัญชีอยู่ที่ 800,000 บาท และมีรายได้เข้ามาไม่ต่ำกว่า 65,000 บาท/เดือน

ประโยชน์การทำทะเบียนบ้านต่างชาติเล่มสีเหลือง (ท.ร.13)

 1. ใช้ยืนยันที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน
 2. ใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร
 3. ใช้ขอใบอนุญาติขับขี่ รวมถึงการซื้อยานพาหนะ

ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยมีเอกสารระบุตัวตนเพียงหนังสือเดินทางอย่างเดียว ส่งผลให้ถูกจำกัดสิทธิ์ในการทำธุรกรรมบางอย่าง ดังนั้น การมีทะเบียนบ้านเล่มเหลืองก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอออกทะเบียนบ้านต่างชาติ ท.ร.13

กรณีต่างชาติสมรสกับชาวไทย

 1. บัตรประชาชนเจ้าของบ้านพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน (ท.ร.14) พร้อมสำเนา เอกสารของชาวต่างชาติ
 3. เอกสารของชาวต่างชาติที่จะขอทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง (ท.ร.13)
 4. พาสปอร์ต (Passport) พร้อมสำเนา
 5. หนังสือแจ้งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 6. ทะเบียนสมรส
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 8. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งเข้าพักอาศัยของชาวต่างชาติ

หมายเหตุ : จำเป็นต้องมีพยานบุคคล 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (ควรเป็นบุคคลที่รู้จักกันดี)

กรณีที่ต่างชาติชื้ออะพาร์ตเมนต์หรือคอนโดฯ (เจ้าของกรรมสิทธิ์)

 1. พาสปอร์ต (Passport) พร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ฉบับภาษาไทย
 3. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดและหนังสือสัญญา อช. 23
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 5. ใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (ถ้ามี)
 6. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการศึกษา ใบอนุญาตขับขี่รถ
 7. ภาพถ่ายให้เห็นด้านหน้าบ้าน หมายเลขบ้าน ในห้อง ในบ้านที่พักอาศัยจริง

หมายเหตุ : จำเป็นต้องมีพยานบุคคล 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (ควรเป็นบุคคลที่รู้จักกันดี)

เมื่อยื่นคำร้องสำเร็จจะมีการนัดสัมภาษณ์ โดยใช้ภาษาไทย (ควรมีล่ามไทย) จะเห็นว่าการยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านของชาวต่างชาติเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ แค่เพียงมีหลักฐาน เอกสารที่พร้อม สามารถติดต่อสำนักงานเขตในวัน เวลาทำการ เป็นการเพิ่มสิทธิให้เป็นผู้อยู่อาศัยที่สามารถดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับคนไทย

หมวดหมู่