top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน การซื้อ-ขายอสังหาฯ ‘ทรัพย์อิงสิทธิ’ สินทรัพย์ชนิดใหม่ ซื้อง่ายขายคล่อง จะเปลี่ยนมือหรือทำอะไรก็ได้ !!
ทรัพย์อิงสิทธิ อสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ ซื้อง่าย ขายคล่อง

ทรัพย์อิงสิทธิ อสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ ซื้อง่าย ขายคล่อง

หนึ่งในปัญหาที่นักลงทุนอาจได้พบเจอ คือ การที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในครอบครอง แล้วไม่สามารถปล่อยเช่าหรือทำกำไรได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ อาจจะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่อาจไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร ซึ่งเดิมทีประเทศของเราก็มีข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายข้อ แต่อาจยังไม่ก่อให้เกิดสภาพคล่องแก่นักลงทุนเท่าที่ควร เหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ ‘ทรัพย์อิงสิทธิ’

 

หากเราพูดถึงสิทธิในการถือครองด้านอสังหาริมทรัพย์ เราอาจเคยได้ยินวิธีการหลากหลายรูปแบบที่ สามารถสร้างรายได้หรือมีสิทธิ์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ได้ เราจะเรียกว่า ‘ทรัพยสิทธิ’  อย่างที่คนทั่วไปอาจรู้จักกัน ประกอบด้วย

 1. กรรมสิทธิ : สิทธิในการถือครองหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ
 2. สิทธิครอบครอง : สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินนั้น ๆ ไว้ แม้จะไม่มีกรรมสิทธิในทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น ผู้ที่เช่าบ้านอยู่ ย่อมมีสิทธิครอบครองในบ้าน แม้กรรมสิทธิจะอยู่ที่เจ้าของบ้านตัวจริงก็ตาม
 3. ภาระจำยอม : ข้อผูกพันอันเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ต้องรับภาระบางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างที่ควรมีอยู่ในกรรมสิทธินั้น แต่ต้องงดเว้นเพื่อผลประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น เช่น ยอมให้บุคคลอื่นเดินผ่านที่ดินของตน หรือยอมให้หลังคาบ้านของคนอื่นล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของตน เป็นต้น
 4. สิทธิอาศัย : คือสิทธิที่สามารถอยู่ในโรงเรือนของผู้อื่นได้ โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า หรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 
 5. สิทธิเหนือพื้นดิน : คือสิทธิที่บุคคลหนึ่งได้เป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกบนที่ดิน หรือใต้ที่ดินของผู้อื่น โดยจะเสียค่าเช่าค่าตอบแทนให้เจ้าของที่ดินด้วยหรือไม่ก็ได้
 6. สิทธิเก็บกิน หมายถึง สิทธิที่จะเข้าครอบครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น โดยจะเสียค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ได้ แต่สิทธิเก็บกินเป็นสิทธิส่วนบุคคล ส่งต่อไม่ได้
 7. ภาระติดพัน ในอสังหาริมทรัพย์ : คือการที่บุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แต่มีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นคราว ๆ จากทรัพย์สินนั้น หรือได้ใช้ตลอดจนถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้นตามที่ระบุไว้
 8. จำนอง : คือการนำอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนเป็นหลักประกันการชำระหนี้

 

แล้วทรัพย์อิงสิทธิคืออะไร ?

‘ทรัพย์อิงสิทธิ’ คือ ทรัพยสิทธิประเภทใหม่ ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ซึ่งความหมายของทรัพย์อิงสิทธิ คือทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นสิทธิที่ติดอยู่กับตัวอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไปอย่างไร ทรัพย์อิงสิทธินั้นจะยังคงติดตัวอยู่กับตัวอสังหาริมทรัพย์นั้น จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาหรือถูกบอกเลิกทรัพย์สิทธินั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกให้เรานำทรัพย์สินที่มีอยู่ มาจดทะเบียนก่อตั้งเป็น ‘ทรัพย์อิงสิทธิ’ แล้วออกหนังสือรับรองให้กับที่มายื่นจดก่อตั้ง 

 

ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดมีทรัพย์อิงสิทธินั้นได้ จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทดังนี้

 1. ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
 3. ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “พ.ร.บ. ทรัพย์อิงสิทธิ 2562”

 • ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่จดทรัพย์อิงสิทธิ ออกให้เช่าและสามารถดัดแปลง ต่อเติม ก่อสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดินนั้นได้
 • สามารถโอนทรัพย์อิงสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 
 • สามารถใช้ทรัพย์อิงสิทธิเป็นหลักประกันในการจำนองหรือโอนเป็นมรดกได้
 • ธุรกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์อิงสิทธิ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้
 • เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิส่งมอบอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ คืนแก่เจ้าของตอนสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น โดยให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิดัดแปลง ต่อเติม หรือก่อสร้างขึ้น ตกเป็นของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ทรัพย์อิงสิทธิระงับลง ทั้งนี้อาจตกลงเป็นอย่างอื่นได้
 • ในกรณีที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิเสียชีวิต ทรัพย์อิงสิทธิดังกล่าวสามารถตกทอดทางมรดก ไปยังทายาทจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิที่เหลืออยู่

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ อสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ ซื้อง่าย ขายคล่อง

หลักการของทรัพย์อิงสิทธิจะมีหลักเกณฑ์คล้ายกับ กฎหมายสิทธิการเช่า และสิทธิเก็บกิน แต่จะเอื้อผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น

 

สิทธิเก็บกิน VS ทรัพย์อิงสิทธิ

สัญญาเช่าระยะยาว VS ทรัพย์อิงสิทธิ

 

สัญญาเช่าระยะยาว VS ทรัพย์อิงสิทธิ

สิทธิเก็บกิน VS ทรัพย์อิงสิทธิ

 

แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจาก ‘ทรัพย์อิงสิทธิ’ ?

 1. สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. ผู้รับโอน เรียกว่า ‘ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ’ สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ตนมีสิทธิได้หลายทาง เช่น 
  • สามารถต่อเติม ดัดแปลง และก่อสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดินนั้นได้
  • สามารถโอนสิทธิและจำนองได้
  • ใช้เป็นหลักประกันธุรกิจได้
  • สามารถมอบเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานได้
 1. เจ้าของกรรมสิทธิเดิมก็สามารถหารายได้และผลกำไรได้มากขึ้น โดยไม่ต้องขายอสังหาริมทรัพย์นั้นออกไป 
 2. ทรัพย์อิงสิทธิมีความชัดเจนและเปิดกว้างให้กับผู้ถือมากกว่า จึงช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ทำให้มีสภาพคล่องสูง และช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินได้

 

ถือได้ว่าการออก พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยเหลือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จนไปถึงนักลงทุนที่อยากหากำไรหรือรายได้จากอสังหาฯ ซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกหลากหลายวิธีที่สามารถช่วยให้คุณมีรายได้จากการลงทุนอสังหาฯ และทำให้คุณกลายเป็นนักลงทุนแนวหน้าในวงการอสังหาริมทรัพย์ ถ้าใครที่อยากได้ข้อมูลและความรู้เพิ่มเติม เราขอแนะนำคอร์ส ‘ลงทุนที่ดิน & Flip ที่ดิน’ หนึ่งในคอร์สเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์จาก สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy หรือ FDA สถาบันสอนเรื่องอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศ ข้อมูลครบ เนื้อหาแน่น เคลียร์ชัดทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแบบไม่มีกั๊ก การันตีด้วยผู้สอนแนวหน้าของวงการอสังหา อย่างอาจารย์ อนุชา กุลวิสุทธิ์ ผู้แต่งหนังสือ การงลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ อาจารย์ประจำวิชา การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และนโยบาย การลงทุน มหาวิทยาลัยชั้นนำ คอลัมนิสต์ของนิตยาสาร บ้านพร้อมอยู่ และที่ปรึกษาอิสระทางการเงินและลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ทรัพย์อิงสิทธิ ลงทุนอสังหา กับ FDA

ทรัพย์อิงสิทธิ ลงทุนอสังหา กับ FDA

 

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนรู้ในคอร์ส

– จุดน่าสนใจ และข้อจำกัดของการลงทุนที่ดิน

– เคล็ดวิธีหามูลค่าที่ควรจะเป็นของที่ดิน

– เทคนิควางแผนภาษีซื้อขาย และภาษีถือครอง

– แนวคิด & กุญแจความสำเร็จการซื้อขายแบบ ‘ฟลิป’

– เทคนิคแบ่งแปลง รวมแปลง เพื่อขาย

– เทคนิคกู้ซื้อที่ดินโดยใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 

หากสนใจคอร์สด้านอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ไม่ว่าจะการสร้างบ้านขาย, บ้านจัดสรร, การลงทุนที่ดิน,นายหน้าอสังหาฯ แนะนำที่สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy 

 

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

Facebook : สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy

Line : @fda-academy

 

หมวดหมู่