top

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ข่าวอสังหา ราคาเหล็กพุ่ง 26.01% กระทบราคาก่อสร้างแพง ส่วนค่าแรง?
ราคาเหล็กพุ่งสูง 26.01%

ราคาก่อสร้างเพิ่ม 2.41% เหตุเพราะวัสดุประเภทเหล็กพุ่ง ล่าสุดอยู่ที่ 26.01% มูลนิธิ ประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย ผลการจัดทำ ‘ราคาค่าก่อสร้างอาคาร’ เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน สำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไป


ราคาประเมินก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562 - 2565

 

สรุปราคาเหล็ก และค่าแรงจากมูลนิธิ ประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

จากการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง อ้างอิงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2565 มีผลออกมาดังนี้

  1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนธ.ค. 64 – มี.ค. 65
  2. เทียบดัชนีปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +4.02% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส่วนกลุ่มวัสดุที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ สุขภัณฑ์ ส่วนกลุ่มที่ราคาคงที่ ไม่มี เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +4.02%
  3. ค่าแรงงาน (ไม่มีการปรับเพิ่ม)
  4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ (ไม่มีการปรับเพิ่ม)
  5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +2.41% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

 

หมวดหมู่