top

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 สาระอสังหา www.สาระอสังหา.com เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ กระจายข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องราวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบทความข่าวสารที่ทันสมัย แนวโน้มอสังหาฯ ข้อกฎหมายต่าง ๆ อัปเดตข้อมูลให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชม และ/หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ดังนั้น “สาระอสังหา” จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกัน และและเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย แอบอ้าง นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

สาระอสังหา ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้างต้น จะถูกประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ www.สาระอสังหา.com ถือว่าทุกท่านได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ รวมถึงข้อมูลนิรนามที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ กล่าวคือ ข้อมูลที่บุคคลทั่วไปรับทราบแล้วสามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ -นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มากจากการดาวน์โหลด ซึ่งอาจถูกบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งาน ผ่านทางเว็บเบราวิเซอร์ที่เลือกใช้ในขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สาระอสังหา

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ “สาระอสังหา” จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ที่ซึ่งได้รับข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook Instagram Twitter และ Line เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ “สาระอสังหา” อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น

  • ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจของท่าน เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ความสนใจ สิ่งที่ชอบ เป็นต้น
  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานระหว่างเข้าชมเว็บไซต์ และพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดย “สาระอสังหา” มีการใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมข้อมูล หมายเลข IP ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชม รวมทั้งเว็บไซต์ที่อ้างถึง เป็นต้น
  • การตั้งค่าการรับข้อมูลการตลาด ช่องทางออนไลน์ หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ

คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ “สาระอสังหา” ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ หรือเชิงประชากร ทั้งนี้ข้อมูลโดยรวมนั้น อาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จะไม่มีการระบุตัวตนใด ๆ ตัวอย่างเช่น การคำนวณเพื่อให้ทราบอัตราผู้เข้าถึงเว็บไซต์ หรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ เป็นต้น

โดยบทความ ข่าวสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ ที่อาจนำพาผู้เยี่ยมชมไปสู่หน้าเว็บไซตอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของ “สาระอสังหา” ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์อื่นสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล หรือนำข้อมูลไปใช้ และ/หรือเปีดเผยข้อมูลของท่านได้ โดย “สาระอสังหา” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อย่างใดต่อการบริการ และเป็นไปได้ว่าเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีประกาศหรือกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นของเว็บไซต์เอง www.สาระอสังหา.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม นำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์อื่น ๆ นั้นได้ ดังนั้น คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ “สาระอสังหา” แนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ก่อนการเข้าเยี่ยมชม

ติดต่อเรา

Facebook : สาระอสังหา

E-mail : contact@สาระอสังหา.com

หมวดหมู่