top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน สานฝันผู้มีรายได้น้อยด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ ‘โครงการบ้านล้านหลังเฟส2’
สานฝันผู้มีรายได้น้อยด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ 'โครงการบ้านล้านหลังเฟส2'

ในยุคเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบการระบาดเชื้อไรวัส COVID19 นี้ ส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค เหตุเกิดจากทั้งสองฝ่ายมีความต้องการซื้อ-ขาย แต่เศรษฐกิจไม่เอื้อให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอย เกิดสถิติประชาชนขาดรายได้เพิ่มมากขึ้น จำนวนคนยากจนเพิ่มสูงขึ้น บ้างก็ได้รับค่าแรงต่ำจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อปัจจัย 4 มากกว่าการคิดซื้อของชิ้นใหญ่ อย่างเช่น บ้าน คอนโดมิเนียม หรือที่ดิน ซึ่งกระทบกับนายหน้า นักลงทุน ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นวงกว้าง ภายหลังได้เกิดโครงการ ‘บ้านล้านหลังเฟส 2’ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มุ่งเน้นให้คนไทยมี ‘บ้าน’ ล้านหลัง ช่วยตอบโจทย์ความต้องการคนอยากซื้อ-ขายบ้าน และยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอีกด้วย สาระอสังหา จึงนำเกร็ดสาระเกี่ยวกับบ้านล้านหลังมาสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่สนใจอยากซื้อบ้านมาแนะนำ

โครงการบ้านล้านหลังคืออะไร

สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) “โครงการบ้านล้านหลัง” คือ สินเชื่อที่ ธอส. เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม เพื่อขายในราคาไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยากซื้อบ้านแต่มีรายได้ต่ำ ให้สามารถซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น

สินเชื่อกู้ซื้อบ้านราคาถูก ‘โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2’ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้สานต่อ “โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2” ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐภายใต้วงเงินที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นจำนวนรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้าถึงระบบสินเชื่อของสถานบันการเงิน หรือธนาคารต่าง ๆ ได้ยาก รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่กำลังสร้างรากฐานครอบครัว หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ต้องการสร้างบ้านหลังเล็กเพียงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ความสบายใจในยามเกษียณ จึงได้ขยายระยะเวลา โครงการบ้านล้านหลัง ลดล้างสต็อกบ้าน ปล่อยสินเชื่อกู้บ้านได้ทั้งบ้านมือหนึ่งและบ้านมือสอง ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้อง โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย 4 ปีแรก (ดอกเบี้ยคงที่) เท่ากับ 1.99% ต่อปี เงินงวดคงที่ 84 งวดแรก (7 ปี) ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์หลักที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ผู้คนมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งของตนเอง แบ่งออกเป็น 2 กรณี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ 1 บุคคลทั่วไปต้องการกู้ซื้อบ้านในราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก เท่ากับ 1.99% ต่อปี ดังที่ได้ระบุไปข้างต้น แต่หลังจากปีที่ 5-7 จะมี Minimum Retail Rate (MRR) อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บเท่ากับ -2% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 จนตลอดอายุสัญญา ลูกค้ารายย่อยทั่วไปจะมี MRR เท่ากับ -0.75% ต่อปี
 • กรณีที่ 2 ลูกค้าสวัสดิการ MRR หรืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บเท่ากับ MRR -1% ต่อปี และกรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่ 6.150% ต่อปี) ผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
  หมายเหตุ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กำหนดระยะเวลายื่นกู้เงินตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 64 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธ.ค. 66 (ขึ้นอยู่กับการปล่อยสินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการบ้านล้านหลัง)

อัตราดอกเบี้ยบ้านล้านหลัง

อัตราดอกเบี้ยบ้านล้านหลัง
**สามารถติดตามประกาศของธนาคารเพื่อทราบ MRR ในปัจจุบัน

วงเงินการกู้ยืม

วงเกินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อราย/หลักประกัน

รายละเอียดและระยะเวลาผ่อนการชำระ

กรณีกู้ซื้อบ้านไม่เกิน 1,200,000 บาท สามารถผ่อนชำระ 5,000 บาท/งวด คงที่ 84 งวดแรก (7ปี) ให้กู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ทั้งในรูปแบบบ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง รวมถึงทรัพย์ NPA หรือเรียกว่าทรัพย์ที่ได้มาจากการขายทอดตลาดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย
โดยกำหนดให้มีระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี นับอายุรวมกับระยะเวลาขอกู้กับทางธนาคารไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกลุ่มข้าราชการ ตุลาการ หรือกลุ่มคนในวัยเกษียณที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งสามารถมีอายุรวมกับระยะเวลาขอกู้กับทางธนาคารไม่เกิน 75 ปี

ฟรีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยื่นกู้กับทางธนาคาร 4 รายการดังนี้

1. ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ราคาปกติคิดเป็น 0.1% ของวงเงินกู้
2. ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน ราคาปกติอยู่ที่ที่ 1,900 – 2,300 บาท
3. ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ราคาปกติอยู่ที่ที่ 1,000 บาทต่อราย
4. ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง ราคาปกติคิดเป็น 1% ของวงเงินจำนอง

 เอกสารที่ใช้สมัครเพื่อขอสินเชื่อกับทางธนาคาร

เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • เอกสารยืนยันการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน (สำหรับพนักงานประจำ)

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • หลักฐานการรับเงินเดือน/สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 •  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารทางการเงิน (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ)

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 •  รูปถ่ายกิจการ/ร้านค้าของตนเอง
 •  หลักฐานการเสียภาษี
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขที่ประจำบ้าน สำเนาสัญญาซื้อ-ขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 •  สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 •  ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง/ก่อสร้าง
 •  แบบแปลน
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

แอปพลิเคชันค้นหาบ้านราคาถูกที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง

แอปพลิเคชันค้นหาบ้านราคาถูกที่เข้าร่วมโครงการ บ้านล้านหลัง

ค้นหาบ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์หรือบ้านมือสองราคาถูก เพื่อทราบรายละเอียดข้อมูลของทรัพย์/ยื่นคำร้องขอดูทรัพย์/จองทรัพย์ และโปรโมชันอื่น ๆ อีกมากมายจากธอส. ได้ที่แอปพลิเคชัน GH Bank Smart NPS สามารถใช้งานได้ทั้งรูปแบบ Android และ IOS

 

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับโครงการบ้านล้างหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ สาระอสังหา ได้หยิบมาเล่าและสร้างความเข้าใจไปในวันนี้ หากกลุ่มคน First Jobber หรือพนักงานเงินเดือนคนไหนอยากซื้อบ้านเป็นของตัวเอง แต่คิดว่าเศรษฐกิจยุคนี้ไม่เอื้ออำนวยและกลัวจะกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GH Bank Smart NPS ลองศึกษาหาโปรโมชันต่าง ๆ พร้อมค้นหาบ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์หรือบ้านมือสองกันได้เลย แต่อย่างไรก็ตามเราไม่อยากให้พลาดเงื่อนไขดี ๆ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย ๆ แบบนี้ อย่าลืมติมตามอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศของธนาคารที่ www.ghbank.co.th

หมวดหมู่