top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน 6 อันดับ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำจาก ธ.พาณิชย์ไทย ให้ผลตอบแทนดี ปี 65
6 อันดับ ธ.พาณิชย์ไทยให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูงสุดปี 65

เศรษฐกิจในปัจจุบันที่รายได้ประจำช่องทางเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการซัพพอร์ตรายจ่าย ผู้คนส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความสนใจเรื่องวิธีเก็บเงิน และการลงทุน แต่จะลงทุนอะไรดี เพราะมีหลากหลายวิธีทั้งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การฝากเงิน และกองทุนต่าง ๆ สาระอสังหา นำทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออมเงิน เงินเหลือประจำอยากนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อธิบายถึงการรับดอกเบี้ยเงินฝาก มีเงื่อนไขซับซ้อนหรือไม่ แล้วธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูง ปี 2565

บัญชีเงินฝากประจำ คืออะไร

การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ หมายถึง การเปิดบัญชีฝากประจำกับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ซึ่งมีการทำสัญญาระหว่างผู้ฝากกับธนาคารถึงการถอนเงิน ว่าจะไม่ถอนเงินออกมาจนกว่าจะครบสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการฝากประจำอาจมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 – 48 เดือน หรือมากกว่านั้น และทางธนาคารผู้รับฝากเงินจะมีการจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเป็นผลตอบแทนการลงทุน แน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต้องมากกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (ยิ่งฝากนานดอกเบี้ยจะเพิ่มตาม)

บัญชีเงินฝากประจำแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.ฝากประจำแบบทั่วไป หมายถึง การนำเงินฝากกับธนาคารเป็นเป็นก้อน เป็นครั้งคราว (ฝากหลายได้หลายครั้ง) ซึ่งในส่วนของจำนวนเงินเริ่มต้นทางธนาคารจะเป็นผู้กำหนดว่ามีขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ อาจเป็นเงินก้อนใหญ่ โดยผู้ฝากต้องทำสัญญากับธนาคารว่าจะไม่ถอนเงินออกมาจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญา ถึงสามารถรับดอกเบี้ยได้ (ดอกเบี้ยที่ถูกหักภาษี 15%) แต่ความพิเศษของบัญชีประเภทนี้อยู่ที่จำนวนครั้งของการเปิดบัญชี 1 คน สามารถเปิดได้หลายบัญชี และฝากกี่ครั้งก็ได้

2.เงินฝากประจำแบบปลอดภาษี หมายถึง การนำเงินเข้าฝากกับธนาคารด้วยจำนวนที่เท่า ๆ กันในทุก ๆ เดือน (1,000 – 25,000 บาท) โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาการฝาก 3 – 48 เดือน อ้างอิงตามเงื่อนไขสัญญาว่าสามารถผิดสัญญาหรือขาดส่งเงินได้กี่ครั้ง แต่บัญชีประเภทนี้จะไม่เหมือนกับการฝากประจำแบบทั่วไป 1 คน สามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น จะมีความพิเศษที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าประเภทอื่น ๆ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการออมสามารถถอนเงินออกมาแบบปลอดภัยษี (ไม่เสียภาษี)

3.ฝากประจำแบบพิเศษ หมายถึง แคมเปญหรือโปรโมชันที่ทางธนาคารจัดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เช่น เงินฝากประจำพิเศษกรุงไทยเบิร์ดเดย์ 7 เดือน (KTB) โดยรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่าหรือใกล้เคียงกับบัญชีฝากประจำแบบทั่วไป

 

ข้อดี - ข้อเสียของบัญชีฝากประจำ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจาก 6 ธนาคาร (ฝากประจำแบบปลอดภาษี 24 เดือน) ผลตอบแทนดี ปี 2565

ตารางสรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจาก 6 ธนาคาร (ปลอดภาษี 24 เดือน) ผลตอบแทนดี ปี 2565

 

1.บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน LH Bank Smart Kids 24M ดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท อ่านเพิ่มเติมคลิก

2.บัญชีฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจจาก CIMB THAI ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท โดยมีโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking บัญชีฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus ดอกเบี้ย 1.6% ต่อปี กำหนดเงินฝากขั้นต่ำที่ 15,000 – 25,000 บาท อ่านเพิ่มเติมคลิก

3.บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน (สำหรับผู้ใหญ่) อ่านเพิ่มเติมคลิก และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีแคร์โฟร์คิดส์ (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี) อ่านเพิ่มเติมคลิก จากธนาคารยูโอบี (UOB) ทั้งสองบัญชีมีดอกเบี้ยเท่ากันที่ 1.5% ต่อปี จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท ซึ่งปัจจุบันธนาคารยูโอบีได้ออก Special Bonus สำหรับชำระเบี้ยขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 และเปิดบัญชีภายในวันที่ 15 เม.ย. 65 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

4.บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จากธนาคารไอซีบีซีไทย (ICBC) ให้ดอกเบี้ยที่ 1.75% ต่อปี โดยมีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ 1,000 – 25,000 บาท อ่านเพิ่มเติมคลิก

5.บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ ฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จากธนาคารอคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดอกเบี้ย 1.9% ต่อปี จำนวนเงินที่ฝาก 1,000 – 25,000 บาท อ่านเพิ่มเติมคลิก

6.บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ ฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ดอกเบี้ย 2% ต่อปี จำนวนเงินที่ฝาก 1,000 – 25,000 บาท อ่านเพิ่มเติมคลิก

 

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารไหน อย่าลืมศึกษาเงื่อนไขการออม และการรับเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของธนาคาร ความสะดวกสบาย เงื่อนไขอื่น ๆและบริการต่าง ๆ ของแต่ละธนาคาร ให้เหมาะกับรายรับที่หักลบรายจ่ายประจำ แล้วสามารถนำเงินส่วนที่เหลือมาออมอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ทำให้การเงินติดขัด

หมวดหมู่