top

กฎหมาย

กฎหมาย รวมข้อควรรู้การวางแผนภาษีล่วงหน้า วางแผนดีมีเงินคืน
วางแผนภาษี ปี 2566

การเสียภาษี คือ หนึ่งในหน้าที่ของประชาชนทั่วไป จะเสียภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้สุทธิที่ถูกคำนวณออกมา แต่โดยปกติก็ไม่มีใครที่อยากเสียภาษีเยอะเกินความจำเป็นจนกระทบความมั่นคงของรายได้ ดังนั้น การวางแผนภาษีและทำความรู้จักเงินที่เราต้องจ่ายออกไปในทุก ๆ ปี จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้วางแผนประหยัดภาษี จ่ายภาษีให้น้อยลงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งวันนี้สาระอสังหาจะพามาทำความรู้จักประเภทของรายได้ วิธีการหักค่าใช้จ่าย วิธีการคำนวณภาษีและช่องทางการนำไปลดหย่อน

วางแผนภาษีเพื่ออะไร?

การวางแผนภาษี คือ การเตรียมตัวเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่พลเมืองพึงได้รับ ทั้งในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ลดภาระในการจ่ายภาษีให้น้อยลง ไม่ต้องเสียภาษีหรือเบี้ยปรับเพิ่ม ในกรณีที่มีการวางแผนภาษีดี จะช่วยให้ตัวเราประหยัดเงินและสามารถนำเงินส่วนนี้ไปสร้างโอกาสในด้านอื่น ๆ ให้กับตัวเองได้

เริ่มต้นวางแผนภาษีอย่างไรดี?

1.รู้ประเภทของรายได้

เมื่อมีรายได้ก็ต้องมีการเสียภาษี ซึ่งหากพูดกันอย่างตรงกันไปตรงมา ผู้ที่เสียภาษีส่วนใหญ่จะมาจากการเป็นลูกจ้างองค์กรต่าง ๆ “มนุษย์เงินเดือน” แต่การไม่มีพื้นฐานด้านการจัดการภาษีที่ดี อาจเป็นช่องว่างที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องจ่ายภาษีแพง ๆ ทั้งที่สามารถจ่ายให้ประหยัดลงแบบถูกต้องตามกฎหมายได้

 • วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

รายได้ที่นำมาคำนวณในการเสียภาษีมีอยู่ 8 ประเภท ซึ่งจะแบ่งตามอาชีพและต้นทุนการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน แต่ยังมีบางกรณีที่เงินได้จะถูกจัดว่าเป็นเงินได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญาการจ้างงานหรือข้อตกลงทางธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจในการแบ่งประเภทของเงิน เพื่อให้เกิดการหักค่าใช้จ่ายอย่างเป็นธรรมและคุ้มค่าที่สุด

ประเภทของรายได้

 1. รายได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง บำเน็จ บำนาญ ฯลฯ
 2. รายได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือการรับทำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า เบี้ยประชุม ฯลฯ
 3. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ค่าลิขสิทธิ์และสิทธิอื่น ๆ
 4. รายได้ที่เป็นดอกผลหรือผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เครดิตภาษีเงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร เงินค่าขายหน่วยลงทุน กำไรจากการขายหรือแบ่งส่วนกำไรจากการถือคริปโต ฯลฯ
 5. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน
  – บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง แพ
  – ที่ดินที่ใช้สำหรับทำเกษตร
  – ที่ดินที่ไม่ได้ใช้สำหรับทำเกษตร
  – ยานพาหนะ
  – ทรัพย์สินอื่น ๆ
 6. รายได้จากวิชาชีพอิสระ ประกอบโรคศิลปะ กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม
 7. รายได้จากการรับเหมาพร้อมอุปกรณ์และสัมภาระ เช่น รับเหมาก่อสร้าง
 8. รายได้จากการธุรกิจ เช่น การพาณิชย์ การขนส่ง อุตสาหกรรม ขายของชำ ประมง เหมืองแร่ เลี้ยงสัตว์ หรือรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากระบุข้อ 1 – 7

2.วิธีหักค่าใช้จ่าย

วางแผนภาษี 2566

3.ค่าลดหย่อนภาษี

การวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีจะช่วยให้รายได้สุทธิลดลงและนำไปสู่การจ่ายภาษีที่ลดน้อยลงตาม สิทธิลดหย่อนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. สิทธิลดหย่อนขั้นพื้นฐานของชีวิต เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าดูแลบิดา มารดา บุตร
 2. สิทธิลดหย่อนเพื่อการออมและลงทุน เพื่อลดภาระภาษีและเตรียมพร้อมวัยเกษียณผ่านกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกันชีวิต
 3. สิทธิลดหย่อนเพื่อการบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลหรือสนับสนุนการศึกษา

รายการลดหย่อนภาษีประจำปี 2565

วางแผนภาษี ลดหย่อยภาษีปี 2566

การคำนวณและรายการลดหย่อนภาษี 2565

4.รู้วิธีคำนวณภาษี

คำนวณภาษี

5.ช่องทางยื่นภาษีออนไลน์

ปัจจุบันสามารถยื่นแบบแสดงรายการออนไลน์ www.rd.go.th ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จ่ายภาษีตามหน้าที่พลเมืองผ่านระบบการทำงานที่มีความรวดเร็ว ทันสมัย สามารถเข้าถึงช่องทางภาษีได้ง่ายและสะดวกสบาย

ตามกฎหมายแล้ว สิทธิลดหย่อนที่ได้จะขึ้นอยู่กับรายได้ การคำนวณภาษีให้เป็น จะช่วยประหยัดภาษีได้จากการขอลดหย่อน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว วิธีในการประหยัดภาระภาษีมีด้วยกันหลายช่องทาง การวางแผนภาษีไม่ได้มีเพียงการลดหย่อน ยังมีการใช้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น กรณีผู้ถือหุ้น สามารถขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล รัษฎากร เป็นต้น

ในกรณีของพนักงานประจำ (เงินได้ประเภทที่ 2) เงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี จะได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีให้ ส่วนผู้ที่มีรายได้สุทธิมากกว่าจำนวนข้างต้น ก็สามารถหาช่องทางการลดหย่อนเพื่อขอคืนเงินจากการจ่ายภาษีได้ ตรวจสอบคืนภาษี ดังนั้นจะเห็นความสำคัญถึงการได้ทำความเข้าใจยอดเงินที่จ่ายไป การทราบที่มาที่ไปของจำนวนเงินในส่วนของภาษี การวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยให้จ่ายภาษีถูกลงแบบถูกต้องตามกฎหมายได้จริง

หมวดหมู่