top

กฎหมาย

กฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ที่ดินที่มีอยู่ตอนนี้ต้องจ่ายภาษีไหม จ่ายเมื่อไหร่?
อัปเดตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566

สำหรับใครที่ซื้อที่ดินไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้องรีบแล้ว เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่าภาษีที่ดินเปล่า ที่ดินรกร้างก็เสียภาษีด้วยเช่นกัน และต้องบอกเลยว่าเรื่องภาษีที่ดินเป็นหนึ่งในกฎหมาย ข้อควรรู้ที่อยู่ไม่ไกลตัวเลย ถ้าหากเรามีบ้าน มีที่ดินทำเกษตรกรรม ที่ดินโรงงานหรือที่ดินทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหน อย่างไรก็ต้องเสียภาษีให้ตรงกับประเภทของที่ดินนั้น ๆ ตามการประเมินของเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าภาษีเป็นเรื่องที่ยาก วันนี้ สาระอสังหา มาอธิบายและสร้างความเข้าใจเรื่องอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 ให้ทราบว่าที่ดินของตนเองจัดอยู่ในประเภทไหน ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ และจ่ายผ่านช่องทางไหน แล้วแบบนี้ที่ดินที่มีอยู่ต้องเสียภาษีหรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกนำมาจัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มมีการเรียกเก็บครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องเป็นผู้ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน คอนโดฯ ที่ดิน อาคารพาณิชย์ ร้านค้า อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งการเรียกเก็บภาษีส่วนนี้เอง เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องกระตุ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากทีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตนเอง เพราะถ้าปล่อยให้เป็นที่ดินเปล่า รกร้าง ก็จะมีการเรียกเก็บภาษีที่มีมูลค่าที่แพงกว่าที่ดินลักษณะอื่น และอีกจุดประสงค์หนึ่ง คือ ความต้องการนำรายได้ส่วนนี้มาพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. นั่นเอง

อัตราเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566

ประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ดินใช้ทำการเกษตร ใช้สวนเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น ราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ 0-75 ล้านบาท ทำให้ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.01% ซึ่งภาครัฐมีนโยบายว่าถ้าหากที่ดินมีมูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นไปโดยปริยาย (3ปีแรกไม่ต้องเสีย เริ่มเสียปี 2566) ส่วนเจ้าของที่ดินที่เป็นนิติบุคคลจะมีการเรียกเก็บภาษีที่ดินตามอัตราปกติ ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า 2566 ที่ดินเพื่อการเกษตร

2.บ้านพักอาศัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บ้านหลังหลัก คือ การเป็นเจ้าของบ้านที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (แต่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน), บ้านหลังหลัก + ที่ดิน คือการเป็นเจ้าของบ้านที่มีชื่อในทะเบียนบ้านและยังเป็นเจ้าของที่ดินด้วย ส่วนประเภทสุดท้ายคือบ้านหลังอื่น ๆ ซึ่งหมายถึงบ้านหลังที่เรามีชื่อเฉพาะในโฉนดที่ดิน แต่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้จะรวมถึงบ้านหรือคอนโดฯ ที่ได้ปล่อยเช่าด้วย (ไม่รวมโรงแรม)

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 สำหรับบ้านพักอาศัย

3.ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และอื่น ๆ เช่น ที่พักโรงแรม การทำบ้านจัดสรรเพื่อขาย ร้านค้า อาคารพาณิชย์ สนามฟุตบอลที่เรียกเก็บค่าเช่ารายชั่วโมง ซึ่งที่ดินประเภทนี้จะไม่มีการยกเว้ยภาษีที่มีมูลค่า 50 ล้านบาท เหมือนที่ดินเพื่อการเกษตร

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ที่ดินเพื่อการพาณิชย์

4.ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่ดินว่างเปล่า รวมถึงอาคารหรือสำนักงานที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งจะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีที่สูงกว่าที่ดินประเภทอื่น 0.3% ทุกปี แต่จะไม่เกิน 3% จึงถือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่รัฐกระตุ้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำกินของตนเอง เช่น การปล่อยเช่า เป็นต้น

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

ทั้งนี้จำนวนการจัดเก็บภาษีจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการประเมินของเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินของเราจัดอยู่ในประเภทไหน แล้วจึงทำการเสียภาษีตามประเภทที่ดินนั้น ๆ (สามารถโต้แย้งได้ หากประเภทของที่ดินไม่เป็นไปตามการประเมิน)

กำหนดจ่ายภาษีเมื่อไหร่ จ่ายผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

โดยการจ่ายภาษีนั้นทางสำนักงานเขต/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ระบุรายละเอียดที่ดิน ซึ่งตัวเรามีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการประเมินของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้องหรือไม่ มีการเรียกเก็บอัตราภาษีจำนวนเท่าไร่ (หากข้อมูลผิดพลาด สามารถใช้สิทธิ์คัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ภดส.6) และทำการชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2566 หรือขอผ่อนชำระ 3 งวดเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน (ไม่มีดอกเบี้ย) งวดแรกเดือนมิถุนายน งวดที่สองเดือนกรกฎาคม และงวดที่สามเดือนสิงหาคม

สถานที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • กรุงเทพฯ : สำนักงานเขตในพื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่
  • เมืองพัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ต่างจังหวัด : สำนักงานเทศบาล ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งจุดบริการเคลื่อนที่ต่าง ๆ (อปท.กำหนด)

หมายเหตุ : ทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปชำระภาษีที่สำนักงานเขต เทศบาล หรืออบต. สามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ ATM – เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และ Mobile Banking – Internet Banking (ธนาคารกรุงไทย)

 

ตามสาระดี ๆ ที่ได้ทราบกันไปเบื้องต้น ปีนี้ใครวางแผนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดกิจการ ซื้อบ้านใหม่ หรือวางแผนทำประโยชน์จากที่ดินเก่า สามารถอ้างอิงข้อมูลการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเนื้อหาสาระที่ได้รับจาก สาระอสังหา ในวันนี้ได้ เริ่มต้นปีด้วยเรื่องราวใหม่ ๆ เปลี่ยนความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้ เพราะภาษีไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทำความเข้าใจด้วยตนเองได้

หมวดหมู่